UCZESTNICY PROJEKTU

​Docelowo zaprosimy do współpracy 200 właścicieli/przedsiębiorców (140M; 60 K) spełniających powyższe kryteria, przy czym minimum 60% (120 os, 84M i 36K) będą stanowić właściciele, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 miesięcy.

Zakładamy, że minimum 180 przedsiębiorców z tej grupy zwiększy swoje kompetencje i/lub nabędzie nowe kompetencje w zakresie zarządzania i umiejętności prowadzenia własnej działalności.

REKRUTACJA

Rekrutacja prowadzona jest poprzez Biuro Projektu pod adresem Al. Wojska Polskiego 52/3, 70-477 Szczecin, tel. 502 522 488, email: restart@eurocapitaldotacje.pl.

 • Rekrutacja Projektu ma charakter otwarty. Będzie prowadzona na terenie całej Polski.

 • Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły począwszy od 01.01.2020 r., aż do momentu wyczerpania miejsc. Informacja o zawieszeniu lub zamknięciu rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu, pod adresem www.eurocapitaldotacje.pl oraz www.profesjonalnyrestart.pl. Nabór do udziału w Projekcie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających kryteria.

 • Rekrutacja do Projektu jest prowadzona przez zespół projektowy. Zgłoszenia oceniane są pod kątem zgodności z postanowieniami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 • Weryfikacja kwalifikowalności jest dokonywana w terminie do 14 dni od dnia wpływu poprawnie wypełnionych dokumentów i oświadczeń. Termin ten może zostać wydłużony w przypadku dużej liczby zgłoszeń oraz w sytuacjach wymagających dodatkowej weryfikacji kwalifikowalności przedsiębiorstwa w zakresie: badania powiązań kapitałowych i/lub osobowych, statusu MŚP, poziomu wykorzystanej pomocy de minimis lub innych mogących mieć wpływ na kwalifikowalność do objęcia wsparciem w ramach projektu.

 • Informacja o zakwalifikowaniu się lub braku możliwości objęcia wsparciem w ramach Projektu przesyłana jest do Przedsiębiorcy elektronicznie na adres wskazany w dokumentacji zgłoszeniowej.

 • W przypadku negatywnej weryfikacji Przedsiębiorcy nie przysługuje możliwość odwołania się. Nie wyklucza to możliwości ponownego składania dokumentów zgłoszeniowych. Złożone dokumenty zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi.

 • Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej Beneficjent zawiera z Przedsiębiorcą umowę udziału w projekcie.

 • Zgłoszenia przyjmowane są w następujący sposób:

  • formularz zgłoszeniowy – e-mailem lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu,

  • oryginały dokumentów – pocztą, kurierem lub osobiście do Biura Projektu w godzinach pracy.

 • Dodatkowe punkty premiujące przy rekrutacji zostaną przyznane:

  • kobiety - 5 pkt;

  • osoby niepełnosprawne - 5pkt;

  • za okres aktywności poprzedniej prowadzonej działalności 18 m-cy - 10pkt (każdy zakończony kwartał więcej w stosunku do bazowych 18 m-cy + 5pkt).

 • Stworzona zostanie lista Beneficjentów Pomocy zakwalifikowanych do Projektu, o czym Beneficjenci Pomocy zostaną poinformowani drogą mailową.

 • W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekraczać będzie dostępną ilość miejsc w danej grupie Beneficjent utworzy listę rezerwową. Lista rezerwowa będzie tworzona zgodnie z zasadami tworzenia głównej listy Uczestników Projektu.

 • Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane do udziału w usługach w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych.

 • Wszelkie pytania dotyczące wypełnienia załączników można kierować na adres email: restart@eurocapitaldotacje.pl.; tel. 502 522 488.

„Profesjonalny Restart” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

 

​Projekt realizowany jest od 01.2020 do 31.12.2021

 

Dofinansowanie realizacji projektu: 1 999 200,00 zł.